Chính sách quan trọng của chúng tôi là tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi – tất cả các chính sách, thủ tục, thỏa thuận, mối quan hệ và giao dịch của chúng tôi trước hết sẽ được hướng dẫn bởi các mục tiêu và tiêu chuẩn này – mà chúng tôi mời tất cả các đối tác xem xét và thông qua nếu có liên quan vì cuối cùng là một kinh doanh là cần thiết cho mối quan hệ đáng tin cậy và bền vững với tất cả mọi người mà chúng tôi làm việc cho.

Các chính sách được tạo ra vì sự an toàn, rõ ràng và nhất quán của sự hiểu biết trong các mối quan hệ, chiến lược và phạm vi tham gia của chúng tôi – mà chúng tôi mời các ý kiến phản hồi và đề xuất để cải thiện.